Cenník   Prihlásenie   Registrácia

Farebná schéma portálu: Ružová Modrá Červená Oranžová Zelená Hnedá

Zmluvné podmienky

Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky pre reklamu spoločnosti MSM GROUP MEDIA s.r.o. pri poskytovaní služieb prostredníctvom všetkých ňou prevádzkovaných internetových portálov

Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky pre reklamu (inzerciu), (ďalej len obchodné podmienky) upravujú vzťahy medzi MSM GROUP MEDIA s.r.o. so sídlom Karpatská 754/7, 089 01 Svidník (ďalej len Poskytovateľ) a Objednávateľom inzercie, ktoré vznikajú pri uverejňovaní inzercie na portáloch Poskytovateľa. Obchodné podmienky sú všeobecné a platia pre každú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá vo vlastnom mene a na vlastný účet objednáva uverejnenie inzercie (ďalej len Objednávateľ) v zmysle hore uvedených skutočností. Úpravu vzťahov medzi Poskytovateľom a Objednávateľom odlišne od obchodných podmienok môže upraviť Zmluva o inzercii.

Všeobecné ustanovenia

 1. Objednávka reklamného priestoru (inzercie) sa prijíma na základe objednávky (papier, fax, e-mail, vyplnenenie elektronického formulára), alebo písomnou formou prostredníctvom obchodného zástupcu. Ak nie je v ponuke internetových služieb a v zmluve uvedené inak, doba trvania kampane je 1 rok.
 2. Objednávka musí obsahovať a spĺňať tieto náležitosti:
  • u právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa: obchodné meno a sídlo Objednávateľa, prípadne aj adresu na zaslanie faktúr, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu, meno zodpovednej kontaktnej osoby, telefónne a faxové číslo, pečiatku, podpis oprávnenej osoby a špecifikáciu objednávanej služby
  • pokiaľ objednávka neobsahuje niektorú z uvedených náležitostí, Poskytovateľ vyzve Objednávateľa na doplnenie objednávky. V prípade, že tak Objednávateľ bezodkladne neurobí, Poskytovateľ nie je povinný takto objednanú inzerciu uverejniť
  • kreatíva a jej špecifikácie sú uvedené v technickej špecifikácií jednotlivých formátov, prípadne v iných formátoch podľa dohody s Poskytovateľom
  • reklamný formát v správnom rozmere a veľkosti – podľa parametrov uvedených v aktuálnom cenníku
 3. Ako doklad o prijatí objednávky Poskytovateľ Objednávateľovi vystaví a odovzdá, alebo doručí zálohovú faktúru, prípadne potvrdenie o prijatí objednávky.
 4. Potvrdením písomnej objednávky Objednávateľa Poskytovateľom je uzatvorený zmluvný vzťah. Objednávateľ týmto akceptuje tieto Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky, technické parametre a cenník stanovený Poskytovateľom.
 5. Termín začatia kampane, objem a formát reklamy (inzercie) zadaný Objednávateľom začína druhým dňom odo dňa pripísania dohodnutej ceny na účet Poskytovateľa.
 6. V prípade, ak má Objednávateľ reklamný (inzertný) priestor rezervovaný, je povinný do dátumu určeného Poskytovateľom, zaslať objednávku či rezerváciu zrušiť. V prípade, že tak neurobí, môže Poskytovateľ poskytnúť tento reklamný (inzertný) priestor inému Objednávateľovi.
 7. Objednávateľ má právo predčasne ukončiť reklamnú (inzertnú) kampaň a to písomnou formou, čím sa ale vzdáva práva na vrátenie registračného poplatku za zvyšné obdobie reklamnej (inzertnej) kampane.

Reklamné (inzertné) podklady

 1. Za včasné a bezchybné dodanie reklamných (inzertných) podkladov Poskytovateľovi je zodpovedný Objednávateľ.
 2. Objednávateľ reklamného (inzertného) priestoru zodpovedá v plnom rozsahu za obsah, kvalitu a právnu prípustnosť textových a obrazových predlôh. Poskytovateľ nie je povinný skúmať, či tým nie sú porušené práva tretích osôb. V prípade uplatnenia nárokov tretej strany v súvislosti s uverejnením preukázateľne nepravdivej či právne neprípustnej reklamy (inzerátu) je Objednávateľ povinný prevziať všetky záväzky z takýchto oprávnených nárokov vyplývajúcich a zároveň je povinný nahradiť Poskytovateľovi škody, ktoré mu vzniknú uvedeným konaním Objednávateľa.
 3. Objednávateľ môže požiadať o prístup k štatistikám reklamnej (inzertnej) kampane (počet uskutočnených zobrazení za každý deň, počet kliknutí na banner a pod.)
 4. Podklady na výrobu reklamy (inzercie) sa Objednávateľovi vracajú len na písomné vyžiadanie v rámci objednávky.

Podmienky uverejnenia reklamy (inzercie)

 1. Zadaním objednávky dáva Objednávateľ Poskytovateľovi súhlas so šírením reklamných (inzertných) prvkov prostredníctvom internetu.
 2. Objednávateľ zodpovedá za parametre reklamy (inzercie), ktoré musia zodpovedať Pravidlám pre internetovú reklamu Asociácie internetových médií (AIM).
 3. V prípade nepravdivosti informácií uvedených v reklamnej (inzertnej) kampani a v prípade porušenia tzv. práv tretích osôb (najmä autorské a priemyselné práva) nesie Objednávateľ všetky následky z toho vyplývajúce, vrátane povinnosti uhradiť oprávneným subjektom náhradu škody.
 4. Objednávateľ je v prípade omeškania s úhradou ceny, alebo jej časti povinný zaplatiť Poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z celkovej neuhradenej ceny za dodanú službu, za každý deň omeškania s úhradou.

Zodpovednosť a práva Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť zverejnenie reklamy (inzerátu) z dôvodu nevhodného obsahu, pôvodu alebo formy, a pokiaľ je v rozpore s vyššie uvedenými pravidlami AIM, so zákonmi alebo ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, etickými normami, dobrými mravmi a zvyklosťami, čo by mohlo poškodiť dobré meno Poskytovateľa, ním vydávané tituly alebo jeho záujmy. Poskytovateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi, avšak nie je povinný odmietnutie zdôvodňovať.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku reklamy (inzercie) od Objednávateľa, ktorý má neuhradené záväzky voči Poskytovateľovi, prípadne pozastaviť plnenie až do zaplatenia dlžnej sumy. Toto opatrenie môže Poskytovateľ uplatniť i v priebehu dlhodobej reklamnej kampane, ak Objednávateľ priebežne neplní svoje záväzky.
 3. Poskytovateľ má právo okamžite odmietnuť, prípadne zrušiť reklamnú (inzertnú) kampaň, ak sa Objednávateľ neoprávnene obohacuje šírením databáz a informácií získaných na stránkach portálu Poskytovateľa, alebo získaných priamo od Poskytovateľa.
 4. Pre prípad zásahu vyššej moci je Poskytovateľ zbavený zodpovednosti za plnenie záväzkov a poskytovanie náhrad za vzniknuté škody.
 5. Poskytovateľ je oprávnený pred uverejnením reklamy (inzercie) prekontrolovať údaje poskytnuté Objednávateľom, prípadne ich upraviť.
 6. Poskytovateľ je oprávnený počas prebiehajúcej kampane poskytovať údaje Objednávateľa tretej osobe.
 7. Pokiaľ Objednávateľ nesplní dohodnutý záväzok, za ktorý bola vopred stanovená príslušná zľava, Poskytovateľ mu môže dodatočne vyfakturovať rozdiel medzi dohodnutým a skutočným plnením.
 8. Zo závažných dôvodov si Poskytovateľ vyhradzuje právo nedodržať objednanú a potvrdenú reklamnú (inzertnú) pozíciu. Túto skutočnosť je Poskytovateľ povinný oznámiť Objednávateľovi.
 9. Neuverejnenie reklamy (inzerátu) podľa týchto obchodných podmienok sa nepovažuje za porušenie zmluvy zo strany Poskytovateľa.

Cena reklamnej (inzertnej) kampane a platobné podmienky

 1. Konečná cena reklamnej (inzertnej) kampane vrátane zliav sa stanoví podľa platného cenníka Poskytovateľa, alebo dohodou v súlade s práve platným cenníkom. Ceny v cenníku sú uvedené bez DPH (s DPH), ktoré sú účtované podľa platného zákona. Poskytovateľ je povinný zverejniť cenník na svojich internetových stránkach.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo stanoviť špeciálne ceny pre reklamu (inzerciu) v špeciálnych sekciách.
 3. Minimálna cena objednávky je vo výške základného programu podľa aktuálneho platného cenníka v čase zadávania objednávky.
 4. Objednávateľ je povinný v prípade nejasností vyžiadať od Poskytovateľa aktuálny cenník platný v dobe zadania objednávky.
 5. Fakturuje sa do 3 pracovných dní po obdržaní záväznej objednávky, alebo po uhradení dojednanej sumy.
 6. Faktúra sa zasiela Objednávateľovi a je splatná do 14 kalendárnych dní od vystavenia, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 7. Zaplatením faktúry sa rozumie pripísanie fakturovanej čiastky na účet Poskytovateľa.
 8. Objednávka Objednávateľa bude vždy realizovaná platbou vopred (zálohová faktúra).

Súkromie používateľa

 1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb používateľovi na serveroch, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom serverov a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň používateľ súhlasí, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Dňom zrušenia registrácie sa má za to, že používateľ súhlas na spracovanie osobných údajov odvolal, pričom prevádzkovateľ sa zaväzuje s týmito údajmi naložiť podľa ust. zákona o ochrane osobných údajov. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám (používateľom).
 2. Súkromnými údajmi používateľa sa na účely týchto pravidiel rozumejú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) používateľa sa nepovažujú za súkromný údaj používateľa.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje neposkytovať súkromné údaje a IP používateľa žiadnej tretej strane, ibaže tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis a/alebo na základe oprávnenej žiadosti orgánu verejnej správy

Reklamácie

V prípade nedodržania obchodných podmienok so strany Poskytovateľa má Objednávateľ nárok na uplatnenie reklamácie. V rámci reklamácie je Objednávateľ oprávnený požadovať primeranú náhradu vo forme zľavy.

Reklamáciu je možné uplatniť do 14 kalendárnych dní od spustenia reklamnej kampane.

Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky pre reklamu (inzerciu), môže Poskytovateľ zmeniť jednostranne a to s účinnosťou odo dňa nasledujúceho od ich zverejnenia na internetových portáloch Poskytovateľa.

Tieto Všeobecné obchodné a zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.04.2009.

Logo partnera