Cenník   Prihlásenie   Registrácia

Farebná schéma portálu: Ružová Modrá Červená Oranžová Zelená Hnedá   Language/jazyk: English Slovensky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Postavenie, organizácia, právomoci a pôsobnosť štátnych orgánov v colníctve, správu cla a daní a rozpočet ako aj povinnosti, oprávnenia a prostriedky colníkov sú určené zákonom č. 652/2004 Z.z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Finančnú správu Slovenskej republiky tvoria Finančné riaditeľstvo, daňové úrady, colné úrady (CÚ Banská Bystrica, CÚ Bratislava, CÚ Košice, CÚ Michalovce, CÚ Nitra, CÚ Prešov, CÚ Trnava, CÚ Trenčín, CÚ Žilina), Kriminálny úrad finančnej správy a Kompetenčné centrum finančných operácií. Finančná správa je riadená prezidentom. Zastrešujúcim orgánom štátnej správy v colníctve je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Colníci tvoria ozbrojený zbor a vykonávajú úlohy na základe vyššie uvedenej zákonnej normy, špeciálnych noriem, napr. Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/1992 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva v znení ďalších zmien a doplnení, ďalších záväzných právnych noriem a medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná (s odvolaním sa na “medzinárodné dohody”).

Finančná správa dohliada na dodržiavanie právnych noriem, špeciálnych noriem, ďalších všeobecne záväzných noriem a medzinárodných dohôd, ktoré zaručujú vykonávanie obchodnej politiky, finančnej politiky, poľnohospodárskej politiky pri obehu tovaru v jednaní s tretími krajinami a vykonáva preventívne opatrenia pri nelegálnom dovoze, vývoze a tranzite tovaru.

Činnosť finančnej správy v oblasti colníctva zahŕňa:

1. implementáciu colnej politiky, colných formalít, colných sadzobníkov, nomenklatúrnu klasifikáciu tovaru, vymeriava výšku cla, zisťuje a určuje pôvod tovaru, vedie štatistiku obchodu s tretími stranami (colná štatistika) a štatistiku obchodu medzi štátmi Európskej únie (Intrastat),

2. hodnotenie, výber a spravovanie nepriamych daní (spotrebných daní z minerálneho oleja, alkoholu, vína, tabaku a tabakových výrobkov, elektriny, uhlia a plynu),

3. zisťovanie miery zodpovednosti páchateľov porušujúcich právne normy (napr. Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok),

4. plnenie úloh stanovených špeciálnou normou (napr. Zákonom č. 222/2004 z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákon č. 264/1999 z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Finančná správa spolupracuje s Policajným zborom Slovenskej republiky a s ostatnými orgánmi štátnej správy, s právnickými a fyzickými osobami, ako aj s medzinárodnými organizáciami (napr. Svetová colná organizácia, Svetová obchodná organizácia) a s colnými správami iných krajín.

Aktuálne informácie z oblasti finančnej správy, predpisov, zákazov a obmedzení, spotrebných daní, ochrany práv duševného vlastníctva, elektronickej komunikácie a pod. vrátane čakacích dôb na colných hraničných priechodoch aj s praktickými kontaktmi priamo na jednotlivé útvary finančnej správy nájdete na: www.financnasprava.sk

Dopyt pre firmu Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Zaznamenané dopyty z tohto formulára budú automaticky odoslané firme Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky


Kontrolný kód

Adresa


Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Lazovná 63
974 01
Banská Bystrica

Kontaktná osoba:
Telefón: zobraz
Fax: zobraz

Web: www.financnasprava.sk
E-mail: nie je zobrazovaný kvôli bezpečnosti, nachádza sa v QR kóde

Fakturačné údaje

IČO: 42499500
DIČ:
IČ DPH: SK2023395253

Mapa

Izotrans Iveco Volvo AUTO-IMPEX, spol. s r.o. Slovak Finance